Tilsynserklæring for Esajasskolen skoleåret 2016/17

 

Skolekode: 16 70 13

Tilsynet er i skoleåret 2017/18 udført af lektor Ninna Vestergaard Braüner.

Se rapporten her

 

Tilsynet er i skoleåret 2016/17 udført af lektor Ninna Vestergaard Braüner.

Tilsynsbesøg på skolen

Undertegnede har observeret undervisningen:

Torsdag den 24. november 2016: 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4.a, 4.b, 5. kl., 6. kl., 7. kl. og 8. kl. i fagene dansk, matematik og engelsk

Tirsdag den 21. marts 2017: 3. klasse, 4.a, 4.b, 5. klasse, 6. klasse, 7. klasse, 8. klasse og 9. klasse i fagene dansk, matematik, engelsk, musik, billedkunst samt klassens time.

Desuden har undertegnede haft møde med afdelingslederen om skolens specialundervisning den 24. november samt med skolens ledelse den 21. marts, hvor emner som undervisningen generelt, elevernes brug af PC, iPad og mobiltelefon og elevernes dannelse blev drøftet.

Desuden har undertegnede deltaget i et forældrekredsmøde tirsdag den 4. april 2017, hvor undertegnede har orienteret om tilsynserklæringen. Endelig er skolens hjemmeside blevet undersøgt med hensyn til, om den indeholder de informationer, som der er krav om.

Undervisningen på Esajasskolen

Ved observation af undervisning har jeg mødt engagerede elever med en god og sund respekt for læreren. Jeg ser generelt gode relationer mellem lærere og elever, passende arbejdsro og et godt læringsmiljø. Pauserne bruges til frisk luft og motion i skolegården.

 

I fagene dansk, matematik og engelsk, som tilsynet især har fokuseret på, bruges grundbøger, materiale fra de IT-platforme, som skolen abonnerer på, og andet supplerende materiale i form af tekster, film, tegninger og konkrete genstande. Der lægges vægt på, at eleverne opnår grundlæggende viden og færdigheder. Jeg vurderer, at det anvendte undervisningsmateriale har en god faglig og pædagogisk kvalitet.

Den typiske undervisning er kendetegnet ved klasseundervisning med først en gennemgang ved læreren og dernæst opgaveløsning ved eleverne, som arbejder enten individuelt eller i makkerpar med opgaverne. Undertegnede har i dette skoleår også set eksempler på matematik i skolegården, leg og bevægelse i matematik og engelsk og en eksperimenterende tilgang til undervisningen i musik og billedkunst. Der lægges vægt på, at eleverne ikke bare får en viden, men også en forståelse af, hvordan viden skal anvendes, og hvordan en opgave skal løses. I dansk anvendes bl.a. undervisningsmateriale med tydelige læringsmål, som der evalueres i forhold til. Det har stor betydning for nogle elever, men stiller også andre elever over for store udfordringer med at formulere, hvad man har lært. Der har også været eksempler på, hvordan elever har givet hinanden konstruktiv feedback på fremlæggelser, som kan have betydning for både elevernes læring og elevernes relationer til hinanden i klassen.

Skolen er undervejs med et ressourcecenter, hvor bl.a. specialundervisning og inklusion nytænkes.  Udover nævnte fokus på specialundervisning og inklusion, så har ressourcecentret også fokus på almen-undervisningen, idet der er tilknyttet AKT-, matematik-, læse- og undervisningsvejleder, hvis kompetencer inddrages i forhold til almen-undervisningen.  I fagudvalgene diskuteres faglighed, og i lærerrådet diskuteres i højere grad end tidligere pædagogik og didaktik, fordi der er brug for et fælles fagsprog og overvejelser over, hvordan undervisningen kan udvikles og gøres bedre.

Skolen er igen blevet praktikskole og har udarbejdet en uddannelsesplan for de lærerstuderende, som viser, hvad de kan arbejde med, når de er i praktik på Esajasskolen. I dette skoleår er tre studerende i praktik, og det kan være med til at udfordre ikke bare de lærere, som de følger, men også skolen som uddannelsessted.

Der er også tilbud om to-sprogs-undervisning. Undervisningssproget på skolen er dansk, bortset fra i faget engelsk hvor lærerne stiller krav om, at der kun tales engelsk. PC og iPads bruges helt naturligt af de fleste lærere og elever i undervisningen. Lærere og skoleledelse har udarbejdet regler for brug af PC, iPad og mobil, hvor elevrådet er blevet orienteret og haft mulighed for indsigelser.

På baggrund af Forenklede Fælles Mål, som er gældende for folkeskolen, og som skolen har valgt at følge, vurderer jeg, at elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Skolen benytter sig af de nationale test, og testresultaterne ligger ifølge skolens ledelse på landsgennemsnittet i alle de fag, som der testes i.  Med hensyn til CEPOS´ måling af skolers undervisningseffekt ligger skolen i skoleåret 2015-16 på en 20. plads.

Om opdragelse til frihed og folkestyre

På skolen har der tidligere været et udviklingsarbejde om demokratisk dannelse, hvor man tydeliggjorde, hvordan demokrati udfoldede sig konkret i skolens dagligdag. Det sætter sig stadigvæk spor i skolens undervisning, og eleverne i 8. og 9. klasse har fx deltaget i Skolevalg 2017, som Undervisningsministeriet står bag. Her har eleverne lært at diskutere politik, tage stilling og deltage i et autentisk valg. Elevrådet har regelmæssige møder, hvor der foreligger dagsorden og referat. Møderne forberedes i klassen, så elevrådsrepræsentanterne ved, hvad de har mandat til, og klassekammeraterne lærer at deltage i en demokratisk proces.

Til sidst

Skolen modtager ifølge skolens ledelse ingen donationer, som overstiger kr. 20.000 ekskl. moms.

Konklusion

På Esajasskolen arbejdes der på at leve op til skolens formål og værdigrundlag, hvilket i høj grad lykkes. På baggrund af tilsyn i skoleåret 2016-17 kan jeg konkludere, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen (LBK nr. 1075 af 08/07/2016 §9a Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.).

 

April 2017

Ninna Vestergaard Braüner

Certificeret tilsynsførende

[email protected]

På skolens hjemmeside ligger der en plan for, hvordan evalueringen af hele skolens virksomhed følges op.

Der er oprettet flere fagudvalg, som holder tre møder om året, og som har styrket de faglige drøftelser blandt lærerne og givet mulighed for at tale om faglighed på tværs.