Forældrerådets opgaver

Esajasskolens forældreråd består af en forældrerepræsentant fra hver klasse

Forældrerådet har til opgave:

  1. at bidrage til et godt samarbejde om skolens virksomhed og udvikling.
  2. som samarbejdspartner at være bindeled mellem forældrene og skolens bestyrelse/ledelse; se de i § 4 nævnte punkter
  3. at være til praktisk hjælp ved forældremøder og andre arrangementer på skolen.
  4. at drage omsorg for, at nye forældre bliver orienteret om rådets arbejde.

§ 2. Hvert år på det første klasseforældremøde i de lige klasser (dvs. 0.kl; 2; 4; 6; og 8. kl.) vælges en forældrere-præsentant til forældrerådet. Samtidig vælges en suppleant. Valget er to-årigt. Valget skal have fundet sted inden efterårsferien og afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Der kan kun stemmes ved fremmøde - ikke ved fuldmagt. Hvert hjem har en stemme. Genvalg kan finde sted. En forældre kan kun være repræsentant for en klasse. Medlemmer af skolens bestyrelse samt ansatte kan ikke være forældrerepræsentanter.

§ 3. Klasseforældrerepræsentanterne skal underskrive en erklæring om, at de vil være loyale over for skolens grundlag og formål, således som det er angivet i skolens vedtægter.

§ 4. A) Hvert år i november måned - før d. 15. november - indkalder formanden for forældrerådet repræsentanterne til et møde, hvor erklæringen nævnt i § 3 underskrives af de nyvalgte repræsentanter. Samtidig afholdes konstituerende møde, hvor der vælges formand og næstformand.
B) Forældrerådet afholder i øvrigt møder efter behov. Formanden indkalder medlemmerne. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Der udfærdiges et referat, som skal foreligge senest 10 dage efter mødets afholdelse. Ekstraordinære møder afholdes, når mindst tre af forældrerådet ønsker det.
C) Mindst tre gange om året - sædvanligvis i oktober, februar og maj - afholdes samarbejdsmøder mellem repræsentanter fra skolens bestyrelse, forældrerådet og repræsentanter fra personalet og ledelsen. Skolens bestyrelse formidler indkaldelsen til disse møder. Møderne har til formål at bringe aktuelle sager fra skolens hverdag til høring i et bredere forum. Følgende emner er eksempler på det, der kan drøftes: Valgfag, disciplin-spørgsmål, brugerbetaling, økonomi/budget, undervisningsplaner, PR, normaltimefordeling, valg af tilsynsførende. Endvidere kan de deltagende parter fremsende punkter til dagsordenen mindst to uger inden afholdelsen. Endelig dagsorden skal foreligge senest en uge før mødets afholdelse. Der udfærdiges et referat, som skal foreligge senest 10 dage efter mødets afholdelse. Møderne har ingen besluttende myndighed men kan afgive indstilling til skolens bestyrelse/ledelse.

Opdateret d. 1.7.2011