Orientering om afgangsprøver maj/juni 2015

 

Generelt om prøver

Elever, der går på Esajasskolen skal efter 9. kl. gå til Folkesskolens 9. klasses prøve (FP9)

Obligatoriske fag:

Dansk
Mundtlig
 
Skriftlig fremstilling
 
Retskrivning og læsning
Matematik
Skriftlig
Engelsk
Mundtlig
Fysik/kemi
Mundtlig og praktisk


Desuden trækkes et af følgende naturvidenskabelige fag:

Biologi Skriftlig
Geografi Skriftlig
Matematik Mundtlig
Idræt Mundtlig og praktisk

Og et af følgende humanistiske fag:

Engelsk Skriftlig
Tysk Skriftlig
Tysk Mundtlig
Kristendom Mundtlig
Historie Mundtlig
Samfundsfag Mundtlig

Bliver tysk udtrukket, udtrækkes et af de andre humanistiske fag til elever der ikke har tysk

Hvilke fag der bliver udtrukket offentliggøres d. 24/4

Sygdom og udeblivelse

Hvis du er syg en dag, du skal til prøve, skal dine forældre kontakte skolens leder. Det er fornuftigt så vidt muligt at forsøge at gennemføre prøven. Sygeprøver kan tidligst blive i den efterfølgende dec/jan-termin, og skal som udgangspunkt aflægges på Esajasskolen.
Udebliver du uretmæssigt fra en prøve giver det en påtegning på afgangsbeviset.
 

Særlige prøvevilkår

Hvis du har psykiske eller fysiske funktionsnedsættelse eller andre specifikke vanskeligheder, vil du få tilbudt særlige prøvevilkår, som kan ligestille dig med andre i prøvesituationen. Det vil være en forudsætning, at der ikke sker en ændring af prøvens niveau.
Det er skolens leder, der beslutter, hvilke tilbud du skal have. Dette vil ske efter en indstilling fra klasselærer i samråd med dig, dine forældre, faglærere og PPR.

Vurderer skolens leder, efter indstillingerne at du ikke kan aflægge prøven på "særlige vilkår" kan der ske en fritagelse fra et eller flere fag. I så fald skal der ske en alternativ evaluering af faget.
 

Klagemulighed

En evt. klage skal afleveres skriftligt til skolelederen.
 

Skriftlige prøver

 
Se dato og tider i kalenderen
 

Dansk, skriftlig fremstilling

3½ time

Dansk, retskrivning og læsning

60+30 min

Matematik
Færdighedsdel. 1 time
Problemløsningsdel
. 3 timer

4 timer

Engelsk og tysk (udtræk)
Del 1:Lytte- og læsefærdighed 1 time
Del 2: Sprog og sprogbrug samt skriftlig fremstilling. 2 timer

3 timer

Biologi og geografi (udtræk)

30 min

Mødetid

Du skal møde senest 15 minutter før prøvens begyndelse. Prøvelokalet blive åbnet 20 minutter før prøvens start og du kan finde din plads. Ved hver plads er angivet navn og nummer. Du må ikke bytte plads med nogen.


Det er vigtigt, at du ikke kommer for sent til prøven. Skulle du alligevel komme for sent, skal du melde dig på kontoret, hvorefter der vil blive taget stilling til, om du må deltage i prøven. Dette vil kun ske, hvis det anses for udelukket, at du har kunnet modtage nogen oplysning om opgaven, og hvis skolelederen finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed.

Tilladte hjælpemidler

 

Dansk, læsning og retskrivning

Elektroniske og trykte ordbøger, som er i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn.

Dansk, skritlig fremstilling

Elektroniske og trykte ordbøger, som er i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn.
Tekstbehandling med grammatik- og stavekontrol.

Matematiske færdigheder

Skrive- og tegneredskaber, dog ikke elektroniske.

Matematisk problemløsning

Alle hjælpemidler, som eleven har anvendt i den daglige undervisning, herunder også anvendte lærebøger, rettede opgaver fra undervisningen og formelsamling godkendt af Undervisningsministeriet.

Engelsk/tysk. Del 1
Lytte- og læsefærdighed

Ingen hjælpemidler.

Engelsk/tysk. Del 2
Sprog og sprogbrug samt skriftlig fremstilling

Elektroniske og trykte ordbøger. Grammatiske oversigter.
Tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol.

Biologi og geografi

Ingen hjælpemidler.


Tosprogede elever har ret til at bruge ordbøger fra deres eget sprog ti/fral dansk evt. via et tredje sprog.


Når der benyttes elektroniske ordbøger, er det samtidig tilladt at anvende papirordbøger.

Grammatiske oversigter må indeholde oversigter over grammatiske fænomener, eksempler på disse og forklaring på deres anvendelse. De må endvidere indeholde lister af ord og ordklasse, for eksempel uregelmæssige udsagnsord, konjunktioner, tillægsord, sammentrækninger, ord som ligner hinanden på dansk og fremmedsproger, men, som har forskellig betydning, og ord, som udtales ens, men staves forskelligt.
Grammatiske oversigter kan være forlagsudgivet eller lærer-/elevproduceret. Der må ikke forekomme sammenhængende tekststykker på fremmedsproget, og de må ikke have form af en øvebog, for eksempel med "stiløvelser", som eleven har udfyldt eller læreren rettet. Ligeledes må ordbøger som indeholder længere sammenhængende tekststykker i form af leksikonoplysninger, ikke anvendes.

Du skal selv medbringe skriveredskaber, viskelæder osv. til prøven.Du kan ikke under prøven låne materialer af dine kammerater.

Under prøverne

 • Overtøj hænges på gangen. Tasker og mobiltelefoner lægges ved indgangen.Du må gerne have drikkelse, mad, frugt og slik med, men sørg for, at emballagen ikke larmer.
 • Der skal være ro i lokalet.
 • Skolelederen eller dennes stedfortræder vil før prøvens begyndelse læse højt, hvad der står på opgavekuverten om prøvens og opgavens art, ugedag, dato og klokkeslæt.
 • Prøven er begyndt, når uddelingen af prøven er påbegyndt.
 • Der vil være mindst to tilsynsførende tilstede under prøverne. Hvis du skal henvende dig til de tilsynsførende, skal du række hånden op.
 • Du skal skrive navn og elevnr. på alt papir, du får udleveret eller printer ud. Du må ikke rive papir i stykker.
 • Papirerne skal ligge fladt på bordet under hele prøven.
 • Du må ikke selv samle ting op fra gulvet. Kontakt de tilsynsførende, hvis du taber noget.
 • De tilsynsførende må ikke hjælpe dig med forståelsen af eller løsningen på opgaverne.
 • Der vil blive uddelt papir ved prøvens begyndelse, men du må gerne spørge efter flere bilag og prøvepapirer.
 • Hvis du bliver dårlig eller skal på toilettet, henvender du dig til en tilsynsførende. Kun én ad gangen må forlade lokalet, og det vil ske sammen med en tilsynsførende.
 • Hvis du forsøger at hjælpe dine kammerater eller vil give dem hjælp, vil du straks blive bortvist fra prøven. Ligeså kan du blive bortvist, hvis du forstyrrer eller ikke overholder de her beskrevne regler for prøven. Bortvisning kan medføre at andre karakterer i faget bortfalder. Der skal efterfølgende aflægges en ny prøve i faget.
 • Ved prøven i matematik, engelsk, tysk og dansk, skriftlig fremstilling siger de tilsynsførende, når der er 1 time, 30 minutter og 10 minutter tilbage af prøvetiden.
 • Når prøven er færdig vil en af de tilsynsførende meddele dette. I må ikke tale sammen eller forlade jeres plads, før alle besvarelser er afleveret. De tilsynsførende vil sige til.
 • Det sidste kvarter før prøven slutter må ingen forlade lokalet.
 • Det er en god ide at udnytte tiden fuldt ud og gå opgaven igennem før du afleverer, så du opdager og får rettet så mange fejl som muligt.

Aflevering

 • Når du ønsker at aflevere skal det ske til en tilsynsførende. Du må første forlade din plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af besvarelsen og givet dig lov til at gå
 • Du afgør selv, hvilke ark der indgår i besvarelsen, som afleveres til bedømmelse. Du skal samle disse ark og nummerere dem. Det samlede antal ark skal angives på hvert ark. Hvert enkelt ark skal tillige underskrives. I biologi og geografi foregår aflevering ved at godkende besvarelsen
 • Hvis du venter med at aflevere til prøven er slut, må du tage opgavehæftet og de af dine besvarelsesark, der ikke er afleveret til bedømmelse, med dig. Har du afleveret tidligere kan det hentes umiddelbart efter prøven.
 • Du må ikke tage kopier af besvarelsen med ud af prøvelokalet, heller ikke på USB-nøgle, en harddisk eller lignende
 • Ved bedømmelsen tages der alene hensyn til det, du ved din underskrift har afleveret til bedømmelse

Brug af computer

 • Du skal oprette en sidefod og/eller et sidehoved med skolen navn og nummer, prøvens art og fag, dato, dit navn, nummer og klasse. Brug gerne skabelonen, som inden prøven kan hentes på ElevIntra
 • Husk at gemme løbende under prøven. En god huskeregel er, at du hele tiden skal kunne tåle at miste det du har skrevet siden sidst du gemte.
 • Opgaven afleveres i to eksemplarer. Du skal underskrive alle ark, der skal bedømmes, når du afleverer.
 • Du må bruges elektroniske ordbøger, herunder www.ordbog.gyldendal.dk og restskrivning.dk samt grammatik- og stavekontrol i overensstemmelse med gældende retstavning.
 • Til skriftlig fremstilling samt engelsk og tysk må kun benytte tekstbehandling. Fx må du ikke indsætte ClipArt billeder, gå på nettet udover de tilladte ordbøger eller lignende.
 • Til problemløsningsdelen i matematikregning må benyttes regneark, tekstbehandling og GeoGebra
 • Du må lave en udskrift, når du ønsker det. Ræk hånden op og en af de tilsynsførende vil aflevere den til dig.
 • Opgaven skal være udprintet og underskrevet inden prøvetidens udløb.
 • Inden du forlader lokalet skal alle kopier af prøven på din computer slettes.
 • Også overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning.
 • I dansk, matematik, engelsk og tysk skal din egen lærer og en censor bedømme besvarelserne. Når bedømmelsen er afsluttet, kan du få din karakter. Bedømmelsen skal være afsluttet d. 12. juni i dansk og matematik. I engelsk og tysk senest d. 22. juni. Skolen skal opbevare din besvarelse i ét år. Når bedømmelsen er afsluttet kan du få en kopi af besvarelsen.
  I matematiske færdigheder, geografi og biologi sker bedømmelsen elektronisk og du kan få karakteren nogle dage efter prøven.
   

Mundtlige prøver

Se datoer i kalenderen efter d. 24/4
 

Generelt om mundtlige prøver

 • Rækkefølge og tidsplan for de enkelte mundtlige prøver laves af faglærerne evt. i samarbejde med eleverne. Du skal møde i god tid før en prøve. Hvis du kommer for sent, har du ikke krav på at deltage i prøven.
 • De mundtlige prøver er offentlige, så der kan være tilhørere tilstede. Skolelederen kan dog fravige denne bestemmelse, hvor hensyn til eleven taler for det, eller af andre grunde. Denne offentlighed er kun gældende under selve prøven. Ikke ved karaktergivningen.
 • Det er godt, hvis du selv begynder at tale om/ud fra oplægget. Efterhånden vil prøven blive en samtale.
 • Der gælder samme regler for bortvisning som ved de skriftlige prøver, hvis du fx under forberedelsen til kristendom/historie/samfundsfag forsøger at kontakte andre eller går på ikke-godkendte hjemmesider i fysik/kemi.
 • Umiddelbart efter prøven får du din karakter. Når lærer og censor har fastsat karakteren, hentes du ind i prøvelokalet igen og vil få karakteren oplyst mundtligt med nogle få kommentarer. Til gruppeprøverne kan I vælge om hele gruppen er tilstede, når karakteren gives, eller I får den hver for sig. Selve karakteren er altid givet individuel og er udtryk for din præstation ved prøven.

Dansk

Prøveform B.
Prøven er individuel. Der trækkes lod mellem fordybelsesområderne tidligst 10 dage før de skriftlige prøver. Herefter er der afsat en forberedelsesperiode på 10 lektioner med læreren som vejleder til udvælgelse af prøvestof og fordybelse i det valgte prøveoplæg. Efter forberedelsestiden afleveres synopsen, og der er ikke mere vejledning fra læreren, men det er tilladt at arbejde videre med oplægget selv.

Til selve prøven skal du komme med en præsentation af arbejdet med prøveoplægget på ca. 10 min, herefter er der en dialog mellem dig, lærer og censor. Desuden skal du læse op fra et udvalgt stykke. Prøven incl. karaktergivning varer 25 minutter. Synopsen må medbringes til prøven.

Prøven er begyndt, når du kommer til prøven. Det er en betingelse for deltagelse til prøven at synopsen er afleveret.
 

Engelsk og tysk

Du skal have lavet en disposition for et selvvalgt emne før prøven. Dispositionen er det enest du må medbringe til prøven. Selve prøven er todelt. De første 5 minutter skal du redegøre for dit selvvalgte emne på baggrund af din disposition, dernæst skal du og lærer (censor kan deltage) samtale ud fra et spørgsmål som du trækker. Spørgsmålet udspringer af et andet tema end de selvvalgte opgave er lavet ud fra. Prøven aflægges på engelsk/tysk. Prøven incl. karaktergivning varer 20 minutter.
 
Prøven er begyndt, når du kommer til prøven. Det er en betingelse for deltagelse til prøven at dispositionen er afleveret.
 

Fysik/kemi

Prøveform A.
Prøven foregår i grupper på 1-3 elever. Der er ca. 5 elever i lokalet samtidig. Når I har trukket opgaven, har I ca. 100 minutter til at arbejde i med forsøg og teori. Censor og lærer vil gå rundt og tale med grupperne og hver enkelt elev. Alle hjælpemidler er tilladt, fx lærebøger, opslagsbøger, leksika, lommeregner, computer, egne noter. Prøven incl. karaktergivning varer 2 timer for ca. 5 elever.

Prøven er begyndt, når I har trukket et spørgsmål.

Kristendom, historie og samfundsfag

Prøven er individuel. Når du har trukket dit oplæg, har du 40 minutters forberedelse. Du må ikke forlade forberedelseslokalet i forberedelsestiden og ingen må komme ind til dig. Du må bruge opslagsværker samt dine egne optegnelser i forberedelsen. Du må tage notater i forberedelsen, som må medbringes til selve prøven. Prøven incl. karaktergivning varer 20 minutter.

Prøven er begyndt, når du har trukket et spørgsmål.

Matematik

Prøven foregår i grupper på 2-3 elever.  Der er højst 6 elever i lokalet samtidig. Når I har trukket jeres opgave, har I ca. 100 minutter til at arbejde i. Der vil til de fleste opgaver være forskellige materialer til rådighed. Censor og lærer vil gå rundt og tale med grupperne og hver enkelt elev.
Alle hjælpemidler er tilladt, fx lærebøger, opslagsbøger, leksika, lommeregner, computer, egne noter. Det skal være mulighed for at benytte computer. Prøven incl. karaktergivning varer 2 timer for ca. 5 elever.
 
Prøven er begyndt, når du kommer til prøven. Det er en betingelse for deltagelse til prøven at dispositionen er afleveret.
 

Idræt

Prøven foregår i grupper på 2-5 elever. Lærererne vælger i samråd med klassen minimum tre temaer og udarbejder en undervisningsbeskrivelse. Gruppen trækker to indholdsområder og vælger et overordnet tema. Disse danner udgangspunkt for et praksisprogram og samtalen. Gruppen udarbejder en disposition for et praksisprogram, som skal fremvises til prøven. Til prøven fremvises praksisprogrammet og der er en samtale mellem gruppen og lærer og censor. Det skal være mulighed for at benytte computer og lydanlæg.
Prøven incl. karaktergivning varer 35 min. for 2 elever, 45 min. for 3 elever, 55 min. for 4 elever og 65 min. for 5 elever.
 
Prøven er begyndt, når du kommer til prøven. Det er en betingelse for deltagelse til prøven at dispositionen er afleveret.
 

Karakterskala

Bedømmelsen sker efter 7 trinsskalaen
 

12

Den fremragende præstation
Gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

10

Den fortrinlige præstation
Gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

7

Den gode præstation
Gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

4

Den jævne præstation
Gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.

2

Den tilstrækkelige præstation
Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

00

Den utilstrækkelige præstation
Gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

-3

Den ringe præstation
Gives for den helt uacceptable præstation.

 

Afgangsbevis

Alle karakterer fra dine prøver samt sidste standpunktskarakterer i alle prøvefag vil blive indført på dit afgangsbevis.Du bestemmer du selv, om karakteren og/eller udtalelsen for projektopgaven skal påføres.


Afgangsbeviset overrækkes ved dimissionsfesten.

Opdateret d. 05.12.2014